คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > เหรียญพระเกจิยอดนิยม > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระไพรีพินาศ เป็นพระอะไร

2012-10-04 08:34

พระพุทธไพรีพินาศไพรีพินาศโดยสิริมงคลนามบัญญัติ หมายถึง ศัตรูได้วอดวายสูญสลายพ่ายแพ้ หรือผ่องพ้นไพรี สิ้นเศิกเสี้ยนศัตรู ประกอบด้วยองคคุณพุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปศิลาหน้าพระเพลา 1 คืบ 4 นิ้ว สูงถึงพระรัศมี 1 ศอกเศษ
นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปสมัยศรีวิชัยตามตำนานที่บันทึกไว้ พระพุทธรูปองค์นี้ได้มีผู้นำมาถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวที่ผนวช ปี พ.ศ.2391 คือก่อนพระพุทธนิรันตราย 8 ปี พระองค์ได้ถวายพระนามบัญญัติว่า พระไพรีพินาศ
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ทูลสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ตั้งปัญหาถามกระหม่อมว่า พระไพรีพินาศเป็นพระอะไร มาแต่ไหน ทำไมจึงมาอยู่วัดบวรนิเวศ เหตุใดจึงมีชื่อว่า ไพรีพินาศ เกล้ากระหม่อมหงายท้องไม่สามารถตอบได้ อยากรู้เหมือนกัน เคยทูลถามฝ่าพระบาทก็ไม่ทรงทราบเหมือนกัน หันไปหันมาเห็นกรมหมื่นพงศา จึงลองเข้าไปจดทูลถามดู ตรัสบอกว่าใครก็ทรงจำชื่อไม่ได้เสียแล้ว เป็นผู้นำมาถวายทูลกระหม่อมเมื่อยังผนวชอยู่เป็นเวลาติดต่อกับที่หม่อมไกรสรถูกสำเร็จโทษ จึงโปรดตั้งพระนามว่า พระไพรีพินาศ
ในหนังสือสาส์นสมเด็จ ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2477 สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระนิพนธ์ไว้ ความตอนหนึ่งว่า พระพุทธไพรีพินาศ ที่อยู่วัดบวรนิเวศ หม่อมฉันได้ไปพิจารณาองค์พระพุทธรูปนั้นเป็นพระพุทธรูปศิลาแบบมหายานปางนั่งประทานอภัย คือเหมือนพระมารวิชัยแต่หงายพระหัตถ์หม่อมฉันเคยพบเรื่องในประกาศราชพิธีจร ว่าทูลกระหม่อมทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ผ่องพ้นไพรี เมื่อปีฉลู พ.ศ.2396(ปีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จสมภพ)ความในประกาศนั้นกับพระนามพระพุทธรูป บ่งชัดว่าบำเพ็ญราชกุศลด้วยพ้นภัยจากหม่อมไกรสรจึงทรงถือเป็นนิมิตเดิมเห็นจะเอาไว้ที่อื่น ที่โปรดให้สร้างเก๋งประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นั้นไว้ที่พระเจดีย์วัดบวรนิเวศ เห็นจะเป็นตอนปลายรัชกาลที่ 4 แต่จะมีใครผู้ใดนำมาถวายหรือทรงได้มาจากไหนไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
เหรียญพระไพรีพินาศ ที่สร้างขึ้นครั้งปฐม พ.ศ.2495 ก็จำลองมาจากพระพุทธรูปดังกล่าวแจกในงานฉลองพระชนมายุครบ 80 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือเหรียญทองแดงกับเหรียญเงินลงยา ต่อๆมาได้มีการจัดสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง ทั้งที่เป็นเหรียญและพระบูชา
สิริมงคลนามบัญญัติในพระพุทธรูปหรือเหรียญนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาปราชญ์อย่างแท้จริง เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันในการสร้าง
พระเครื่องวัตถุมงคลแต่ละครั้งก็ถือเอามงคลนามมาเรียกชื่อรุ่นชื่อพิมพ์ในองค์พระประดุจเดียวกับพระบูรพาจารย์ที่ได้วางแนวทางได้แต่ก่อนเก่าจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างก็อยู่ที่นักนิยมสะสมพระเครื่องที่เรียกตัวเองว่าเซียนแต่ปราศจากภูมิปัญญา อ่อนเยาต่อคติภาษา ตั้งชื่อพิมพ์รุ่นขึ้น โดยไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งเหมือนครูบาอาจารย์ ชื่อเป็นที่ระคายหู จุดประสงค์มุ่งหวังแต่จะแสวงหาประโยชน์อย่างเดียว ดูเหมือนว่าคนพวกนี้เกิดมาเพียงเพื่ออาศัยพระศาสนาหากินเป็นชาวพุทธเพียงอยู่ในทะเบียนบ้าน เท่านั้น


บทความพระเครื่องยอดนิยมแนะนำ:พระไพรีพินาศ


พระใหม่

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: พระพุทธนิรันตราย นิโรคันตราย 2012-10-02 09:41

ต่อไป: พระเครื่องดัง มีอนาคตจริงหรือ 2012-10-06 20:37