คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > บทความพระเครื่อง > พระเนื้อดินผงว่าน > รายละเอียด

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


พระบูชา หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

2013-12-08 20:16

พระบูชา เนื้อผงกัมมัฎฐานมหาจักรพรรดิ
หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปญฺโญ วัดสะแก

พระบูชา เนื้อผงกัมมัฎฐานมหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่ พรหฺมปณโญ วัดสะแก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


6370334244291580001.jpg

 

พระบูชา หลวงปู่ดู่ วัดสะแก:หยิบยกมานำเสนอให้ได้ศึกษาเรียนรู้แบบเป็นชุดที่มีความสวยงาม และ ความหลากหลายของพุทธศิลป์ เป็นพระบูชาที่มีขนาดใหญ่ที่จัดสร้าง ขึ้นไวโดยเฉพาะกลุ่มลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดเท่านั้น สร้างในจำนวนที่น้อยมาก จึง ไม่มีหมุนเวียนสับเปลี่ยนเข้าสู่สนามพระเครื่อง ทั้งส่วนกลาง และ ส่วน ภูมิภาค จึงเป็นมงคลวัตลุที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเมื่อ ใ!1 พ.ศ. ๒๕๕๔ เกิดมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ที่เก็บรักษา พระเครื่อง พระบูชาของ หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปณฺโญ สูญเสีย พระเนื้อปูนผสม ผงกัมมัฏฐานมหาจักรพรรดิ ไปกับภัยวิบ้ติในครั้งนั้นเป็นจำนวนมาก
ผงกัมมัฎฐานมหาจักรพรรดิ มีความพิสดารในการเรียกสูตรลงพระ อักขระตามสายวิชาของ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติกกราม ที่สิบทอดต่อเนื่อง มาจาก สำนักวัดประดู่ในทรงธรรม ต้นตำรับสายวิชาที่มีความวิเศษพิสดาร เป็นอย่างยิ่ง สูตรในการหล่อหลอมโลหะธาตุวิเศษ สูตรในการแต่งหุ่นกล หุ่นพยนต์ที่สำคัญยิ่ง สูตรการสร้างตะกรุดมหาปราบ ตะกรุดมหาระงับ สูตรการ ลบผงวิเศษทั้งหลาย และ การฝีกพระวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นในทาง พระ อภิญญาญาณ ๘
การสร้างพระเนื้อปูนผสมผงกัมมัฏฐานมหาจักรพรรดิ สร้างตามอุปเท่ทางคุณวิเศษดีในทางปกป้องคุณครองด้วยพระพุทธคุณ พระธรรม คุณ พระสังฆคุณ การถอดแบบถอดพิมพ์เพื่อนำมาเทเป็นองค์พระนั้น ต้อง เป็นไปในทางพระอนุสสตานุตตริยะ คือ การระลึกอันยอดเยี่ยมอันได้แก่อนุสติ ๑๐และ มีความเกี่ยวข้องในความหมายทางพุทธประวัติ ดังนั้นการเทเป็นองค์พระจึงต้องคัดเสือกแบบแม่พิมพ์ในความดีงามที่เกื้อกูลในทางพระวิปัสสนากรรมฐาน สามารถน้อมนำมาเป็นเครื่องเพ่งพิจารณาอารมณ์ที่ตั้งมั่นใน พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ

พระบูชา เนื้อผงกัมมัฎฐานมหาจักรพรรดิ  หลวงปู๋ดู่ พรหฺมปณฺโญ ที่หยิบยกขึ้นมานำเสนอเป็นไปตามหลักแห่งอนุสติ ๑๐ ทั้งสิ้น พระพิมพ์ ปางพระสูติ มีความแห่งความเป็นพระศาสดาเอกของโลก ทรงพุทธดำเนิน ได้ ๗ กาว และ ทรงประกาศว่า "เราจะเป็นใหญ่ในโลก" ดังนี้ พระพิมพ์ปาง พระพุทธสิลา มีนัยความหมายว่า พระพุทธองค์ทรงตรัสแสดงพระธรรม เทศนาไปทั้ว ๗ แว่นแคว้นชมพูทวีป ๒๑ มหานคร ดังนี้ พระพิมพ์ปางห้าม พยาธิ หรือ ห้ามพระญาติ ก็มีนัยความหมายที่สำคัญในหลายเรื่องหลายประการ ดังนี้ พระพิมพ์ปางพระบารมี ๑๐ ทิศนัยความหมายแห่งคุณธรรม ๑๐ ประการ ที่มีความสำคัญต่อการบาเพ็ญเพียรบารมีเพี่อการตรัสรู้อนุตต รสัมมาสัมโพธิญาณ ดังนี้ ส่วนพระพิมพ์ พระพุทธชินราช คือ ต้นแบบใน การพิจารณาพระอภิธรรม ๗ พระคัมภีร์ ในพระรัตนเจดีย์ที่แทนด้วยซุ้ม เรือนแก้ว
พระบูชา เนื้อผงกัมมัฎฐานมหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่ พรหฺมปญโญ ในต้านคุณวิเศษมีครบเครื่องเรื่องพระพุทธคุณแต่มีข้อเสียเพียงประการ เดียว คือ การเก็บรักษาที่ยากกว่า พระบูชาเนื้อโลหะโดยทั่วไป เพราะแตกหัก ถูกทำลายลงไปง่าย จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากหากเกิดการเสียหายขึ้นมา

พระเครื่องยอดนิยม:เหรียญหลวงปู่ดุลย์

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: เหรียญขวานฟ้า เมืองเลย 2013-12-04 23:15

ต่อไป: พระบูชา พระพุทธชินราช 2013-12-08 20:33