คุณอยู่ที่: พระเครื่อง > ข้อตกลงในการให้บริการลูกค้า

หมวดหมู่

หมวดหมู่ใหม่


ข้อตกลงในการให้บริการลูกค้า

2009-04-19 20:34

เตือนผู้ใช้ให้อ่านเงื่อนไขข้อตกลงทุกประการใน《ข้อตกลงการให้บริการลูกค้า》(หรือเรียกสั้นว่า《ข้อตกลง》)อย่างจริงจัง นอกเสียจากท่านยอมรับเงื่อนไขใน 《ข้อตกลง》ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้บริการที่เกี่ยวข้องที่ทางเว็บไซต์ของเราจัดให้ พฤติกรรมในการใช้ของท่านจะถือเป็นการยอมรับ 《ข้อตกลง》ของเรา ทั้งเห็นด้วยกับข้อจำกัดควบคุมของเงื่อนไขข้อตกลงทุกประการของ《ข้อตกลง》

1. คำจำกัดความ

 1. "ผู้ใช้"หมายถึงบุคคลหรือองค์กรu12290 ที่ใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของระเบียบทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้ และเห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ เงื่อนไขข้อตกลงทุกประการของเว็บไซต์นี้(รวมถึง ไม่จำกัดเฉพาะข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น)
 2. "พ่อค้าแม่ค้า"หมายถึงผู้ใช้ที่ขายสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา"ลูกค้า"หมายถึงผู้ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเรา
 3. "ตกลงซื้อขายเป็นที่เรียบร้อย"หมายถึงการที่ลูกค้ายื่นเสนอเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจพิเศษภายในระยะเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าวตามข้อเรียกร้องในการดำเนินธุรกิจที่ผู้ขายลงโฆษณาไว้ทั้งหมด ดังนั้นจึงได้รับสิทธิที่จะซื้อสินค้าที่มีการดำเนินธุรกิจด้านนี้2. คุณสมบัติของผู้ใช้

มีแค่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีข้อมูลตามความเป็นจริงที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้น ที่จะสามารถสมัครเป็นผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้ได้ ซึ่งสามารถu30003ใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา

 1. อายุครบ 18 u20843 ปีบริบูรณ์,เป็นบุคคลโดยธรรมชาติที่มีความสามารถ¥u21147 ด้านสิทธิทางแพ่งและความสามารถ¥u21147 ด้านพฤติกรรมทางแพ่ง ;
 2. อายุไม่ถึง 18 u20843 ปี แต่เป็นบุคคลโดยธรรมชาติที่ได้รับu20197 ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง( ไม่จำกัดเฉพาะพ่อแม่เท่านั้น) ;
 3. บริษัท หน่วยงานวิสาหกิจ องกรณ์สมาคมและองค์อื่น ๆที่ตั้งขึ้นหรือมีอยู่ตามกฏหมายของประเทศจีนหรือ กฏหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่กำหนดในพื้นที่


ไม่ใช่บุคคลที่มีความสามารถ¥u21147 ด้านพฤติกรรมโดยทางแพ่ง จำกัดบุคคลที่มีความสามารถ¥u21147โดยทางแพ่ง และองค์กรที่ไม่มีธุรกิจหรือคุณสมบัติในการดำเนินธุรกิจที่กำหนดที่ไม่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา หรือดำเนินธุรกิจที่เกินขอบเขตความสามารถด้านสิทธิหรือด้านการประพฤติโดยทางแพ่งดังกล่าว ซึ่งข้อตกลงระหว่างบุคคลและองค์กรดังกล่าวกับเว็บไซต์จะเริ่มเป็นโมฆะเองโดยปริยาย เมื่อทางเว็บไซต์ตรวจพบ มีสิทธิ์ที่จะลบผู้ใช้ออกจากทะเบียนทันที พร้อมทั้งสืบหาผู้รับผิดชอบทางกฏหมายทั้งหมดที่ใช้"การบริการ"ของเว็บไซต์ของเราดังกล่าว

3. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้

 1. ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์จากเว็บบอร์ดซื้อขายสินค้า ในการลงโฆษณาสินค้าประกาศข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขาย หาข้อมูลสินค้า ซื้อสินค้า ทำสัญญาซื้อขายสินค้ากับผู้ใช้อื่น ๆ ป้ายประกาศบนพื้นที่เว็บบอร์ดของเรา เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งของทางเว็บไซต์ และมีสิทธิในการรับบริการด้านข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ทางเว็บไซต์จัดให้ ตามระเบียบในข้อตกลงของเราและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ทางเว็บไซต์ประกาศ
 2. ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนรหัสและรหัสการซื้อขาย ผู้ใช้ควรจะรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ดำเนินการในนามของผู้ใช้ดังกล่าว
 3. ผู้ใช้มีหน้าที่รับรองข้อมูลใดก็ตามที่ได้ให้กับทางเว็บไซต์และรับรองความถูกต้องตามความจริงของข่าวสารที่ลงทะเบียน รวมถึงไม่จำกัดเฉพาะชื่อจริง รหัสบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ต่าง ๆ เท่านั้น และรับประกันว่าทางเว็บไซต์และผู้ใช้คนอื่น ๆ สามารถดำเนินการติดต่อกับตนเองผ่านวิธีการติดต่อดังกล่าวได้ ขณะเดียวกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลความจริงของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ยังมีหน้าที่แก้ไขข้อข้อมูลที่มีการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามมูลความเป็นจริงในปัจจุบัน
 4. ผู้ใช้ห้ามโอนหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นใช้หมายเลขบัญชีผู้ใช้ของทางเว็บไซต์ของตนเองโดยพละการไม่ว่าโดยรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
 5. ผู้ใช้มีหน้าที่รับรองความจริงและความถูกต้องของสินค้าที่ลงโฆษณา ข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายที่ถูกลงประกาศในเว็บบอร์ดซื้อขายของทางเว็บไซต์ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
 6. ผู้ใช้ห้ามทำการซื้อขายสินค้าที่ประเทศห้ามขายหรือมีการจำกัดขอบเขตการขายในเว็บบอร์ดซื้อขายของทางเว็บไซต์ ห้ามซื้อขายสินค้าที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น หรือสิทธิและประโยชน์ตามกฏหมายอื่น ๆ และยังห้ามซื้อขายสินค้าทีเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณะหรือธรรมนองคลองธรรมของสังคม
 7. ผู้ใช้ห้ามประกาศข่าวสารที่เป็นการฝ่าฝืนกฏหมายหรือระเบียบข้อบังคับทุกประเภทบนเว็บไซต์ รวมถึงไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและการซื้อขาย ป้ายลงประกาศของเว็บไซต์ ข้อความโฆษณาสินค้า ข้อความของร้านค้า รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าต่าง ๆ
 8. ผู้ใช้ควรจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงความจริงใจในการซื้อขายทางเว็บไซต์ของเรา ห้ามก่อความวุ่นวายให้กับการซื้อขายของเว็บบอร์ดโดยวิธีการก้าวก่ายหรือครอบงำราคา หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่าง ๆ ห้ามดำเนินพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทีไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในเว็บไซต์ ห้ามประกาศข้อมูลที่เป็นการฝ่าฝืนกฏหมายบนเว็บบอร์ดซื้อขาย
 9. ผู้ใช้ไม่ควรใช้วิธีที่ไม่เป็นธรรม(รวมถึง ไม่จำกัดเฉพาะวิธีการซื้อขายหลอกลวงและ การวิจารณ์ซึ่งกันและกันต่าง ๆ ) เพื่อเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือให้ตนเองและผู้อื่น หรือใช้วิธีที่ไม่เป็นธรรมในการประเมินค่าผู้ใช้คนอื่นด้วยเจตนาร้าย เพื่อลดระดับความน่าเชื่อถือของผู้ใช้คนอื่น ๆ
 10. ผู้ใช้ให้คำมั่นสัญญาว่าพฤติกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในเว็บบอร์ดซื้อขายของเว็บไซต์ของตนเองจะเป็นไปตามกฎหมาย กฏระเบียบของประเทศ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ รวมทั้งไม่ขัดต่อผลประโยชน์ส่วนรวมและธรรมนองคลองธรรม สำหรับกรณีเกิดผลลัพธ์ที่ตามมาทางกฎหมายใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในนามของตนเองทั้งหมดเพียงลำพัง
 11. ผู้ใช้ถ้าหากเกิดกรณีข้อพิพาทกับผู้ใช้รายอื่นอันเนื่องมาจากการซื้อขายในระหว่างขั้นตอนการซื้อขายบนเว็บบอร์ดของทางเว็บไซต์ สามารถขอให้ทางเว็บไซต์เป็นคนกลางu20197 ไกล่เกลี่ยให้ ผู้ใช้ถ้าหากพบว่าผู้ใช้รายอื่นมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อตกลงของเรา สามารถรายงานให้กับทางเว็บไซต์ได้ ถ้าหากผู้ใช้เกิดดำเนินคดีกับผู้ใช้รายอื่นอันเนื่องมาจากการซื้อขายบนเว็บไซต์ ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทางเว็บไซต์โดยผ่านฝ่ายศาลสถิตยุติธรรม
 12. ผู้ใช้ควรจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการซื้อขายเอง พร้อมทั้งจ่ายภาษีตามกฎหมาย
 13. ถ้ายังไม่ได้รับการอนุญาตยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเว็บไซต์ ผู้ใช้ห้ามนำข้อมูลของทางเว็บไซต์และข่าวสารใด ๆ ที่แสดงอยู่ในเว็บบอร์ดซื้อขายของเว็บไซต์ไปจัดทำผลงานแขนงใหม่ ทำการแจกจ่ายหรือจัดแสดงอย่างเปิดเผยในรูปแบบการจัดทำใหม่ การแก้ไขปรับปรุง หรือการแปลต่าง ๆ
 14. ผู้ใช้เห็นด้วยที่จะรับข้อมูลข่าวสารที่มาจากทางเว็บไซต์ รวมถึง ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารในเรื่องของกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการซื้อขาย ข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นต่าง ๆ4. สิทธิและหน้าที่ของทางเว็บไซต์

 1. เว็บไซต์ของเราไม่ใช่ "ร้านขายของ"ตามความหมายที่เข้าใจกันมา เป็นแค่การให้ข้อมูลด้านแลกเปลี่ยนข่าวสาร เว็บบอร์ดซื้อขายสินค้าให้กับผู้ใช้ และเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่ายในการซื้อขาย แต่ไม่ใช่ร้านค้า ผู้ร่วมหุ้น ลูกจ้าง นายจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายต่าง ๆที่เป็นตัวแทนของผู้ซื้อหรือผู้ขาย สินค้าที่มีการซื้อขายที่ประกาศอยู่ในเว็บไซต์ของเราเป็นสินค้าที่ผู้ใช้นำมาดำเนินการซื้อขายกันเอง และไม่ได้เป็นของทางเว็บไซต์อีกด้วย สำหรับสินค้าที่ผู้ใช้ลงโฆษณา ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ หรือขั้นตอนการเข้าร่วมแข่งขันประมูล ทางเว็บไซต์ไม่ได้มีการจับตามองหรือควบคุม ทั้งยังไม่เข้าไปแทรกแซงขั้นตอนการซื้อขาย รวมถึงการขนส่ง การจ่ายเงิน การคืนเงิน การรับประกันในเรื่องของจุดด่างพร้อยของสินค้า รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการซื้อขายอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อบกพร่อง ในด้านของคุณภาพสินค้า หรือสิทธิที่มีการดำเนินการซื้อขายและกรณีu21147ที่ฝ่ายซื้อขายดำเนินการข้อตกลงในการซื้อขาย ทางเว็บไซต์ไม่ให้การรับรองu20445 ด้านคุณภาพของสินค้า ความปลอดภัยหรือลักษณะทางกฎหมายของสินค้าที่กำลังขายอยู่
 2. ทางเว็บไซต์ของเรามีหน้าที่ที่จะพยายามรับรองการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างปรกติของเว็บบอร์ดซื้อขายของเว็บไซต์ทั้งหมดในขั้นพื้นฐานด้านเทคนิคในปัจจุบัน พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการที่การบริการต้องหยุดชะงักกลางคันหรือจำกัดให้ระยะเวลาที่หยุดชะงักลงกลางคันอยู่ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เพื่อรับประกันให้กิจกรรมการซื้อขายบนเว็บไซต์ของผู้ใช้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
 3. ทางเว็บไซต์มีหน้าที่รับและตอบปัญหา และสภาพของผลกระทบที่พบทั้งหมดในเว็บบอร์ดซื้อขายของเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใช้ทันที
 4. ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ใช้plain,สำหรับข้อมูลกาารลงทะเบียนที่มีปัญหาหรือน่าสงสัยใดก็ตาม ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่แจ้งและสอบถามผู้ใช้พร้อมทั้งขอให้ผู้ใช้อธิบาย ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือดำเนินการลงโทษโดยตรง หรือลบออกจากทะเบียนต่าง ๆ
 5. ผู้ใช้เกิดกรณีข้อพิพาทกับผู้ใช้รายอื่นอันเนื่องมาจากการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้จะสามารถขอให้ทางเว็บไซต์ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยผ่านศาลสถิตยุติธรรมหรือส่วนบริหารราชการแผ่นดินตามขั้นตอนที่กำหนดในกฏหมาย ทางเว็บไซต์จะพยายามให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ; ผู้ใช้จะนำกรณีข้อพิพาทแจ้งให้กับทางเว็บไซต์ หรือทางเว็บไซต์รับทราบสภาพกรณีพิพาท หลังจากที่มีการตรวจสอบแล้ว ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะติดต่อทั้งสองฝ่ายที่พิพาทกันอยู่ผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ให้ทำความเข้าใจสภาพกรณีพิพาท พร้อมทั้งนำสภาพความเข้าใจทั้งหมดแจ้งกับฝ่ายตรงข้ามทั้งสองฝ่ายทางอีเมล์
 6. เนื่องมาจากลักษณะพิเศษของเว็บบอร์ดซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน พฤติกรรมการซื้อขาย รวมถึงกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทั้งหมดของผู้ใช้ได้ล่วงหน้า แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะจำกัดขอบเขตการดำเนินกิจกรรมของผู้ใช้ ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ ออกใบแจ้งเตือน ระงับการใช้กลางคันชั่วคราว หรือระงับกลางคันโดยไม่มีกำหนด หรือปฏิเสธที่จะให้บริการสำหรับผู้ใช้รายดังกล่าว ︰
  • ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนข้อตกลงของเราหรือถูกเสนอให้เข้าสู่การพิจารณาสำหรับข้อตกลงของเรา;
  • ผู้ใช้ปัจจุบันหรือ บุคคลที่สามแจ้งทางเว็บไซต์ว่าผู้ใช้รายใดรายหนึ่งหรือรายละเอียดในเรื่องของการซื้อขายกำลังขัดต่อกฎหมายหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากทางเว็บไซต์ติดต่อผู้ใช้รายดังกล่าวไม่ได้จะดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ ;
  • ผู้ใช้ปัจจุบันหรือบุคคลที่สามแจ้งทางเว็บไซต์ว่าผู้ใช้รายใดรายหนึ่งหรือรายละเอียดในเรื่องของการซื้อขายกำลังขัดต่อกฎหมายหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทางเว็บไซต์จะดำเนินการจำแนกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรฐานระดับความรู้ของบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่นักธุรกิจ ซึ่งจะสามารถพิจารณาว่ารายละเอียดหรือพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะ¥u23565 สร้างความเสียหายด้านทรัพย์สินหรือภาระทางกฎหมายให้กับผู้ใช้เว็บไซต์หรือทางเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน
 7. หลักการที่ใช้คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้ได้จำนวนมากในการดำเนินการรับมือกับการหลอกลวงu-30128 ทางอินเตอร์เน็ต กรณีที่ผู้ใช้รายงานการถกเถียงโต้แย้งด้านการซื้อขายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการซื้อขายของตนเองอาจจะu23384 กำลังถูกหลอกลวง ¥u-30128 ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะให้การตัดสินชี้ขาดจากภายนอก¥u-26782 ที่จะอายัดรหัสบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวขอ้งไว้ชั่วคราว และมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลที่แสดงสถานภาพของบุคคลดังกล่าวและขอหลักฐานพิสูจน์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
 8. ตามรายละเอียดกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อตกลงของเราและหลักฐานตามความจริงที่มีอยู่ทางหมดของทางเว็บไซต์ สามารถทำให้ทราบพฤติกรรมที่ผู้ใช้มีการฝ่าฝืนกฏหมายหรือฝ่าฝืนข้อตกลงของเรารวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ในเว็บบอร์ดซื้อขายของทางเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยพฤติกรรมที่ขัดต่อกฏหมายของผู้ใช้ในรูปแบบของการประกาศทางอินเตอร์เน็ตลงเว็บบอร์ดซื้อขายของทางเว็บไซต์หรือในเว็บไซต์ทั้งหมด พร้อมทั้งมีสิทธิ์ทำการลบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้
 9. ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะลบหรือใช้มาตรการที่เป็นลักษณะจำกัดขอบเขตสิทธิอำนาจอื่น ๆ ในการจัดการกับข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้โดยไม่แจ้งผู้ใช้︰รวมถึง ไม่จำกัดเฉพาะการที่มีจุดประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย;การที่มีจุดประสงค์ที่จะใช้เครดิตเก็งกำไร;การที่มีรายละเอียดของปลอมหรือแฝงไปด้วยเจตนาร้ายที่หลอกลวง¥u-30128 ต่าง ๆ;เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทางเน็ตหรือไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะซื้อขาย;การที่มีจุดประสงค์ที่แข่งขันราคาหรือก่อความวุ่นวายให้กับระบบการซื้อขายปกติ;ข้อมูลดังกล่าวเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ส่วนรวมหรืออาจu22196 สร้างความเสียหายให้กับผลประโยชน์ร่วมกันทางกฏหมายของ ทางเว็บไซต์หรือผู้ใช้รายอื่นอย่างรุนแรง
 10. ผู้ใช้ได้มอบอำนาจและสิทธิในการยินยอมเป็นตัวเเทนขายรายเดียวของประเทศของทางเว็บไซต์ หรือยินยอมให้ใช้ได้ทั่วโลก หรือตลอดไป หรือยินยอมใช้ข้อมูลข่าวสารโดยเป็นตัวไม่เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ซึ่งทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการมอบอำนาจสำหรับสิทธิอำนาจดังกล่าวอีกครั้ง ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะใช้ จัดทำใหม่ ปรับปรุง แก้ไข ประกาศ แปล แจกจ่าย ดำเนินการและจัดแสดงข้อมูลข่าวสารทุกประเภทหรือสินค้าที่แยกแขนงดังกล่าว(ทั้งหมดหรือบางส่วน)ที่ผู้ใช้แสดงไว้ในเว็บไซต์ตามอำนาจที่มอบให้ดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลในเบื้องต้นไปปรับเข้ากับผลงานอื่น ๆในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือคิดค้นขึ้นมาในภายหลัง5. การระงับหรือหยุดกลางคันของการให้บริการ

 1. กรณีที่ทางเว็บไซต์ยังไม่ได้เก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้องจากผู้ใช้ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะระงับการให้บริการกับผู้ใช้ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งได้อย่างเต็มที่(รวมถึง ไม่จำกัดเฉพาะการที่ทางเว็บไซต์พิจารณาว่าผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนความหมายและเจตนารมณ์ของข้อความในข้อตกลงของเรา หรือผู้ใช้ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ภายในเวลาไม่เกิน 180 วันต่าง ๆ ) พร้อมทั้งจะไม่เก็บข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ที่อยู่กับทางเว็บไซต์ (รวมถึง ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ใช้ สินค้า การซื้อขายต่าง ๆเท่านั้น) ขณะเดียวกันทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ตัดสินใจอย่างเต็มที่จะระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อโดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งก็ได้ ทางเว็บไซต์ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้ใช้เดิม หรือส่งข่าวสารที่ยังไม่ได้plainอ่านหรือยังไม่ได้ส่งใด ๆ ต่อให้กับผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบภาระใด ๆ ให้กับผู้ใช้หรือบุคคลที่สามสำหรับการระงับการบริการกับผู้ใช้
 2. ถ้าผู้ใช้ขอให้ทางเว็บไซต์ลบสถานะภาพของผู้ใช้ออกจากทะเบียนทางเว็บไซต์ ต้องผ่านการตรวจสอบเห็นชอบจากทางเว็บไซต์ก่อน จากนั้นทางเว็บไซต์จะเป็นผู้ลบผู้ใช้ออกจากทะเบียนดังกล่าว ผู้ใช้จะถูกยุติความสัมพันธ์ของข้อตกลงที่มีกับทางเว็บไซต์ทันที แต่ทางเว็บไซต์จะยังคงมีสิทธิ์ดังที่อธิบายต่อไปนี้ ︰
  • หลังจากที่ผู้ใช้ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าวไว้ รวมถึง ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลผู้ใช้ในอดีต ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลสินค้า และบันทึกการซื้อขายต่าง ๆ
  • หลังจากที่ลบชื่อผู้ใช้ออกจากทะเบียน ถ้าผู้ใช้เคยมีพฤติกรรมที่ขัดต่กฏหมายหรือข้อตกลงของเราในเว็บบอร์ดซื้อขายของทางเว็บไซต์ก่อนที่จะมีการลบชื่อออกจากทะเบียน ทางเว็บไซต์ยังคงสามารถมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดทั้งหมดในข้อตกลงของเรา
 3. ทางเว็บไซต์มีสามารถที่จะระงับการให้บริการผ่านรูปแบบของการลบชื่อผู้ใช้ออกจากทะเบียน ในกรณีดังที่อธิบายต่อไปนี้︰
  • กรณีที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนระเบียบกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงของเรา ทางเว็บไซต์จะแจ้งผู้ใช้เมื่อมีการระงับการให้บริการลงกลางคัน แต่หากผู้ใช้รายดังกล่าวจะลงทะเบียนเป็นผู้ใช้อีกครั้งโดยทางตรง หรือทางอ้อม หรือในนามของผู้อื่น หลังจากที่เคยถูกระงับการให้บริการกลางคันจากทางเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้รายดังกล่าวอีกครั้งได้ทันที;
  • เมื่อทางเว็บไซต์พบว่ารายละเอียดสำคัญในข้อมูลที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้เป็นของปลอม ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ระงับการให้บริการแกผู้ใช้รายดังกล่าวได้ทุกเมื่อ;
  • กรณีที่ข้อตกลงของเรายุติลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ผู้ใช้ยังไม่ได้ตรวจทราบและรับทราบข้อตกลงฉบับใหม่
  • กรณีที่ทางเว็บไซต์พิจารณาให้ระงับการให้บริการ
 4. เนื่องจากผู้ใช้ฝ่าฝืนกฏหมายที่เกี่ยวข้องหรือฝ่าฝืนกฏระเบียบในข้อตกลงของเราหรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ ทำให้ทางเว็บไซต์ต้องหยุดการให้บริการแก่ผู้ใช้ลงกลางคัน สำหรับก่อนที่จะมีการหยุด หรือระงับลงกลางคัน พฤติกรรมในการซื้อขายของผู้ใช้จะต้องถูกดำเนินการดังที่อธิบายดังต่อไปนี้ ︰
  • ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจนำสภาพและสาเหตุที่ผู้ใช้ต้องถูกระงับการให้บริการลงกลางคันแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทราบก่อนที่จะหยุดการให้บริการแก่ผู้ใช้ลงกลางคัน รวมถึง ไม่จำกัดเฉพาะแต่ผู้ใช้ที่มีจุดประสงค์ที่จะทำการซื้อขายแต่ยังไม่ได้มีการตกลงซื้อขาย ผู้ใช้ที่เข้าร่วมการแข่งขันราคาในการซื้อขาย และผู้ใช้ที่มีการนัดตกลงซื้อขายเรียบรอ้ยแล้ว
  • ก่อนที่จะมีการหยุดให้บริการลงกลางคัน ผู้ใช้ได้มีการแสดงสินค้าไว้ในเว็บไซต์แต่ยังไม่ได้มีการติดต่อซื้อขาย ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะหยุดให้บริการลงกลางคันได้ขณะเดียวกัน ตอ้งลบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของรายการสินค้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน
  • ก่อนที่จะมีการหยุดให้บริการลงกลางคัน กรณีที่ผู้ใช้ได้มีการนัดหมายติดต่อในเรื่องของรายละเอียดสินค้าที่ผู้ใช้รายอื่นนำออกจำหน่าย ทว่าการซื้อขายยังไม่สิ้นสุดทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะหยุดให้บริการลงกลางคันได้ขณะเดียวกัน ตอ้งลบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของรายการสินค้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน
 5. ถ้าหากทางเว็บไซต์ได้มีการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง(รวมถึงไม่จำกัดเฉพาะ สินค้าที่ลงโฆษณา ป้ายโฆษณาประกาศต่าง ๆ บนพื้นที่ของทางเว็บไซต์)อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้ใช้ และได้รับการสืบติดตามให้ชดใช้จากบุคคลที่สาม หรือได้รับการลงโทษจากองค์กรบริหาร ผู้ใช้ควรจะชดใช้ความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับทางเว็บไซต์
 6. สำหรับผู้ใช้ที่มีการฝ่าฝืนระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือระเบียบกฏเกณฑ์ในข้อตกลงของเรา และมีเค้าโครงรุนแรง ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะยุติการให้บริการอื่น ๆ ของผู้ใช้ดังกล่าว6. การปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงใหม่

ข้อตกลงของเราสามารถปรับปรุงแก้ไขจากทางเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ พร้อมทั้งจะนำข้อตกลงที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วประกาศไว้บนเว็บไซต์ รายละเอียดในเงื่อนไขข้อตกลงที่ผ่านการปรับปรุงแล้วจะมีผลบังคับใชันับตั้งแต่เวลาที่มีการประกาศ พร้อมทั้งถือเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลง ผู้ใช้ถ้าหากยังคงใช้เว็บไซต์ของเราต่อหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงของเราแล้ว ถือว่าผู้ใช้ยอมรับและสมัครใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข เวลาที่ทางเว็บไซต์ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือหยุดให้บริการการกลางคัน ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลที่สาม

7. ขอบเขตความรับผิดชอบสำหรับรับทางเว็บไซต์

เมื่อผู้ใช้ยอมรับข้อตกลง ผู้ใช้ควรจะทำความเข้าใจให้ชัดเจนและให้ความเห็นชอบ:

 1. จะดาวน์โหลดหรือรับเอาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้หรือไม่ โดยผู้ใช้จะเป็นผู้พิจารณาและชั่งน้ำหนักเอง พร้อมทั้งรับผิดชอบความเสี่ยงเองด้วยเช่นกัน เนื่องจากการดาวน์โหลดข้อมูลจะก่อให้เกิดข้อมูลสูญหายหรือความเสียหายบางอย่างให้กับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ควรจะรับผิดชอบเองทั้งหมด
 2. คำแนะนำและข้อมูลที่ผู้ใช้รับเอามาจากเว็บทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะแสดงออก¥u29694 อยู่ในรูปแบบใด ห้ามนำมาใช้ประกอบการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนในข้อตกลงของเรา
 3. ความเสียหายทางด้านผลกำไร ชื่อเสียงทางธุรกิจ การใช้ ข้อมูล หรือความเสียที่ไม่อาจบรรยายได้อื่น ๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุผลดังที่จะอธิบายด้านล่างนี้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใด ๆ ทั้งโดยตรง ทางอ้อม กรณีพิเศษ หรือ เป็นลักษณะที่เกิดจากการขยายผลหรือลักษณะการลงโทษปรับใด ๆ ทั้งสิ้น(ถึงแม้ว่าทางเว็บไซต์จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้¥u24615 ของการชดใช้จำนวนความเสียหายในขั้นต้นก็ตาม)︰
  • การใช้เว็บไซต์หรือกรณีที่ใช้เว็บไซต์ไม่ได้
  • สินค้าที่ซื้อหรือข้อมูลที่รับเอามาจากทางเว็บไซต์ของเราหรือค้าทดแทนที่ผลิตขึ้นภายหลังจากที่มีการดำเนินการซื้อขาย และการต้นทุนในการซื้อบริการที่รับผ่านทางเว็บไซต์
  • การที่ข้อมูลของผู้ใช้ได้ถูกเก็บไว้หรือรับเอาไปหรือถูกเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ได้รับการมอบอำนาจ
  • การแถลงการณ์หรือพฤติกรรมของบุคคลที่สามใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรา
  • เรื่องที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของทางเว็บไซต์
 4. เว็บไซต์ของเราเป็นเพียงการจัดเว็บบอร์ดซื้อขายให้เท่านั้น สำหรับเรื่องของความถูกต้องตามกฏหมาย ลักษณะ คุณภาพของสินค้าที่มีการซื้อขายที่ผู้ใช้ลงโฆษณาทั้งหมด รวมทั้งความสามารถในการดำเนินการซื้อขายของผู้ใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบให้การรับรองใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้ถ้าหากได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์ของเราหรือการซื้อสินค้าที่ลงโฆษณาลงในเว็บไซต์ของเรา ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบการชดเชยหรือชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ
 5. ทางเว็บไซต์ได้มีการจัดการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ดังนั้นผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ธุรกิจของร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจเคลื่อนที่อื่น ๆ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าu31034 ทางเว็บไซต์มีความสัมพันธ์กับร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจเคลื่อนที่เหล่านี้ เว็บไซต์ธุรกิจของร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจเคลื่อนที่เหล่านี้ จะรับผิดชอบโดยผู้ที่ดำเนินธุรกิจ ไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตการควบคุมและการรับผิดชอบของทางเว็บไซต์ สำหรับรายละเอียด โฆษณา สินค้าหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีที่มามาจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลประเภทนี้ ทางเว็บไซต์จะไม่ให้การรับรอง¥u20445 หรือรับผิดชอบด้วยเช่นกัน รวมทั้งไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการประกาศที่ใช้หรืออาศัยเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านี้หรือการรับเอารายละเอียด สินค้า หรือการบริการโดยผ่านจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลประเภทนี้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม8.กรณีที่ไม่สามารถหต้านทานได้

เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถต้านทานได้หรือเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายอื่น ๆ ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อตกลง u12289 กรณีที่ไม่จำเป็นหรือไม่สำคัญ ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบ ความหมายของคำว่าไม่สามารถต้านทานได้ของสัญญาของเราหมายถึงกรณีที่ไม่อาจ¥u-26608 คาดการณ์ได้ ไม่อาจ¥u-28545 หลีกเลี่ยง และไม่อาจ¥u20811 เอาชนะได้ รวมถึงว่าไม่จำกัดเฉพาะแต่สงคราม พายุไต้ฝุ่น อัคคีภัย อุทกภัย ฟ้าผ่าหรือแผ่นดินไหว การประท้วงหยุดงาน การจราจลloch โรคภัยไข้เจ็บตามกฏหมาย การโจมตีของโจรผู้ร้าย ไวรัสทางอินเตอร์เน็ต การควบคุมด้านเทคนิคของฝ่ายองค์กรการสื่อสาร และเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของรัฐบาล ธรรมชาติ หรือมนุษย์

9.รูปแบบการแก้ไขการถกเถียงโต้แย้ง

 1. ลักษณะทางด้านผลบังคับใช้ การดำเนินการของข้อตกลงฉบับนี้และฉบับที่มีการปรับปรุงดังกล่าวและเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับประสิทธิผลของข้อตกลงฉบับนี้และฉบับที่มีการปรับปรุงแก้ไข จะได้รับการคุ้มครองควบคุมตามกฏหมายของสาธารณะรัฐประชาชนจีน การถกเถียงโต้แย้งจะใช้เฉพาะสำหรับกฏหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น
 2. การถกเถียงโต้แย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับทางเว็บไซต์อันเนื่องมาจากการใช้บริการของทางเว็บไซต์ ควรจะเสนอให้กับคณะกรรมการกลางตัดสินของมณฑลเซินเจิ้นดำเนินการเป็นคณะกรรมการกลางชี้ขาดตามหลักเกณฑ์ในการเป็นคนกลางตัดสินที่มีประสิทธิภาพ การถกเถียงโต้แย้งที่เกี่ยวข้องควรตัดสินโดยคณะกรรมการกลางโดยลำพัง ห้ามการถกเเถียงโต้แย้งของฝ่ายอื่นใดร่วมกับคณะกรรมการกลางในการให้ตัดสิน การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการกลางถือเป็นการสิ้นสุด มีอำนาจควบคุมบังคับใช้กับทุกฝ่าย ถ้าการถกเถียงโต้แย้งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่เหมาะสมกับการแก้ไขจากคณะกรรมการกลาง ผู้ใช้เห็นชอบให้ศาลประชาชนเป็นผู้ควบคุมการถกเถียงโต้แย้งทั้งหมดได้

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ  หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ย้อนกลับ: ยังไม่มีรายการ

ต่อไป: ยังไม่มีรายการ